از شما و برای شما

رادیو اینترنتی پرنیان، یکی دیگر از محصولات گروه رسانه ای پرنیان و رسانه ای برای ایرانیان سراسر جهان است.

سری قدیم - شماره سوم - برنامه سرمایه گذاری کبک

15-07-2013


							 سری قدیم - شماره سوم - برنامه سرمایه گذاری کبک

دراین شمـاره با برنامه پذیرش پرونده درقالب برنامه سرمایه گذاری استان کبک کانادا درسال ۲۰۱۳ بیشتر آشنا می شوید.
همچنیــن، دراین پادکست مصـاحبه با آقـای علی مختـاری، مدیـرمجمــوعــه کنپارس و کارشناس مهاجرت را دراین خصوص خواهید شنید.

Categories | برنامه های مهاجرتی | مهاجرت

Download

Filetype: MP3 - Size: 13.77MB - Duration: 22:24 m (86 kbps 22050 Hz)
FREEBOX: in this box you can write freely what you wish: add links, text, HTML code through a visual editor from the admin section! You can optionally disable this feature if you don't need it...